Demonstration: evict the managers – 11th of April

save the date the 11th of April we'll evict the managers!

A year ago on the 11th of April the Maagdenhuis was violently evicted. Despite all the promises not much democratization has happened so far. The minister, the Executive Board and all the other professional managers want to retain their top-down decision-making power so they can continue to push through their unpopular and destructive reforms. That’s why now, one year later, it is time to evict the managers. Spread the call-out and be there on the 11th of April!

The professional managers in the Executive Board consequently showed they were not capable of managing this university in the right way. After the eviction president of the Executive Board Louise Gunning quit, but it immediately became clear the professional managers in the CvB weren’t the only problem: after Gunning’s resignation the Supervisory Board stepped in. Even more professional managers who – although their name is “supervisors” – are actively meddling in making policy and who have been working against the democratization of the university from the first moment. The resignation of Hans Amman (vice president of the Executive Board) seems to be a result of a conflict with the president of the Supervisory Board (Atzo Nicolaï) concerning the managerial merging of the UvA and HvA. The Supervisory Board has also nominated new members for the Executive Board in an intransparent procedure that we have opposed from the start. From the start we have tried to alter that procedure through the official ways, but were structurally opposed by the Supervisory Board (read more about that here).

big

This Supervisory Board is not suited for the University of Amsterdam, and the institution of a Supervisory Board isn’t suited for a university: we, academics, are very well capable of creating our university. Indeed, the professional managers are only working against us. Therefore, we call for the resignation of this Supervisory Board and the abolishment of the institution Supervisory Board and all professional managers. For more info, see Facebook. “Decisions at the UvA are taken behind closed doors”, wrote Marieke Kral and Rik van Eijk a year ago. That’s still the case.

Feel free to print or share these posters to spread the message: 

12472705_904934076292876_3746884411231301700_n 12920466_904935556292728_2615924317891605848_n

Brief aan Atzo

Amsterdam, April 9th, 2016

Hooggeachte heer Nikolaï,

Het is met de grootste vreugde dat we u en uw hooggeachte medestanders van de Raad van Toezicht uitnodigen voor een publieke bijeenkomst op maandag 11 april 2016, om 16:30 op het Spui. Het doel van dit samenkomen is het introduceren van de nieuwe CvB-leden, aangezien u zo vriendelijk bent geweest deze alvast te selecteren voor de academische gemeenschap.

Het spijt ons dat we u een dergelijke verzoenende ontmoeting moeten voorstellen, en bovendien één die u blootstelt aan de elementen. Wij hebben weliswaar geprobeerd het Maagdenhuis te reserveren -een pand waar we ons erg thuis voelen– voor een daadwerkelijk, geborgen debat, maar uw anderszins zo vlijtige Communicatie Bureau stelde ons meermaals teleur. We vragen ons af waar ze toch zo bang voor zijn. We probeerden reeds eerder een dergelijke blijmoedige samenkomst te organiseren, het bleek echter bijzonder lastig om een evenement te plannen rondom de uit de hand gelopen janboel die bekend staat als de benoemingsprocedure van het College van Bestuur.

Desondanks hopen we dat u dit zoenoffer zult verwelkomen en we kijken er daarom naar uit u maandagmiddag op gepaste wijze te mogen ontvangen. Mocht u verzaken ons te zegenen met uw aanwezigheid, dan zouden we ons helaas genoopt voelen om publiekelijk te onderzoeken welke lucratieve nevenactiviteiten u ervan hebben weerhouden uw aandacht volledig te wijden aan onze nobele tempel van wetenschappelijk emancipatie.

Uw nederige dienaars,

De Nieuwe Universiteit

Persbericht: Wie houdt toezicht op de Raad van Toezicht

Amsterdam, 9 april 2016

[English follows Dutch]

WIE HOUDT ER TOEZICHT OP DE RAAD VAN TOEZICHT?

Vorig jaar behaalden de UvA-studenten en staf enkele belangrijke overwinningen: we dwongen het ontslag van de voorzitter van het CvB af en we vestigden drie commissies voor financiën, democratisering en diversiteit. Deze triomf blijkt nu echter te groot te zijn geweest voor de hoeders van de status quo -de professionele managers en het schemerige netwerk van zakenlui en de politici waaraan zij beantwoorden. Sinds de vorige lente hebben deze bestuurders hard gewerkt achter gesloten deuren en geprobeerd de democratische vernieuwing aan de UvA te dwarsbomen: ze probeerden de commissies te doen ontsporen en negeerden de roep van de gemeenschap om de nominatieprocedure voor nieuwe CvB-leden opener te maken.

 

Desondanks bleef de narrige incompetentie van onze oligarchische ‘leiders’ zich voordoen: er volgde een tweede CvB-ontslag, Atzo Nicolaï ging zijn boekje als RvT-voorzitter te buiten, en de CvB-wervingsprocedure werd geschaad door verwarring en lekken, ondanks de dure uitbesteding aan corporate headhunter Egon Zehnder. Als gevolg hiervan zal het nieuwe CvB geteisterd worden door de intransparantie van de procedure: zonder een voorafgaande uitwisseling met de academische gemeenschap zal de steun van studenten en personeel flinterdun blijven. De RvT en de hoogste managers verschuilen ZCH achter de façade van democratische verantwoording, maar ze zijn een zelf-referentieel en zelf-bedienende elite die zich niet bekommeren om de behoeftes van de academische gemeenschap.

 

Binnen de RvT en het CvB is volop sprake van draaideurpolitiek. Zo is Atzo Nicolaï directeur bij DSM en zit hij in het bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Met andere woorden: hij komt uit het bedrijfsleven, is lobbyist voor het bedrijfsleven, en moet toezicht houden op beleid dat hij zelf mede heeft bepaald. En hier is nog een voorbeeld van uw draaideurpolitiek. Louise Gunning was voorzitter van de Raad van Commissarissen bij DSM, vervolgens werd Nicolaï daar directeur. Gunning werd voorzitter van het CvB op de UvA, en Nicolaï werd op zijn beurt weer voorzitter van de RvT aldaar: wat een feest van herkenning!

Het old boys network bekommert zich niet om het onderscheid tussen de publiek sector dat democratisch van karakter is en de  private sector dat gekenmerkt wordt door een nauw winstoogmerk. Nicolaï werd gerekruteerd door de exorbitant dure headhunter Egon Zehnder, die hij op zijn beurt  weer heeft ingeschakeld om op zoek te gaan naar nieuwe leden voor het CvB dat afgelopen jaar een flinke aderlating onderging. Dan is er nog Marleen Barth. Zij is op dit moment naast haar lidmaatschap voor de RvT ook voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Ze heeft daarmee duidelijke een gedeeld politiek belang met minister Bussemaker en oud-collegelid Louise Gunning (beide PvdA-ers).

Verder is er Rinse de Jong die bestuurder is van de Koninklijke BAM Groep, een internationale bouwgroep voor woning- en utiliteitsbouw. Toevalligerwijs is BAM ook de uitvoerder die de opdracht heeft gekregen om de nieuwe campussen van de UvA te bouwen. En zo zijn er nog talloze voorbeelden. Ons laatste voorbeeld is Lidwin van Velden, niet alleen is zij lid van de Raad van Toezicht, maar ze bekleedt ook een positie in een ministeriele commissies die verantwoordelijk is voor het controleren van de jaarrekening van OCW.

De andere functies die de leden van de Raad van Toezicht bekleden raken zeer nauw aan de letter van de wet, maar zijn duidelijk in strijd met de geest van de wet: “De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de universiteit. De leden van de raad zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal.” (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Artikel 9,7, lid 4)

 

De universitaire gemeenschap is het zat, net zoals de honderdduizenden mensen die afgelopen week demonstreerden in Brussel en Parijs en daar publieke ruimtes bezetten. Het afgelopen jaar ontruimden de managers ons gewelddadig uit het Maagdenhuis nadat we overeen kwamen het gebouw de volgende dag vreedzaam te verlaten. Nochtans bleven we geloven in het hervormingsproces dat we afspraken met de managers. Nu raakt ons geduld op. De manier waarop de RvT de benoeming van het CvB heeft afgehandeld is symptomatisch voor hun ziekelijke passie voor de status quo: deze oligarchen hebben ons vertrouwen ernstig geschaad en proberen nu onbekommerd terug te keren naar de alledaagse gang van zaken. Dit kunnen wij niet laten gebeuren. Desondanks is het niet ons doel om te moraliseren over de Raad van Toezicht. Dit is een politieke kwestie. Dus hier is een laatste zoenoffer: we hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht, Atzo Nicolai, aangeschreven met de vraag of hij en zijn  collega’s zo vriendelijk willen zijn ons voor te stellen aan de nieuwe CvB-leden tijdens een publieke bijeenkomst op het Spui om 16.30 op 11 april. Wij wachten met enthousiasme op hun komst.

Wees erbij deze maandag, het is tijd om onze overwinningen te claimen.

Humanities Rally & De Nieuwe Universiteit

***

WHO SUPERVISES THE SUPERVISORY BOARD?

Last year the UvA’s students and faculty won big: we forced the resignation of the President of the Executive Board (CvB), and we established the three committees on finance, democratisation and diversity. Now it seems this victory was too big for the guardians of the status quo–the professional managers and the murky network of businesspeople and politicos they answer to. Since last spring these people have been working behind closed doors to scupper the democratic renewal of the UvA: they tried to derail the committees, and ignored the community’s calls to significantly open up the nomination procedure for new CvB members.

Still, the fractious incompetence of our oligarchic ‘leaders’ surfaced again: another CvB resignation, increasing overreach by Supervisory Board (RvT) President Atzo Nicolaï, and a CvB recruitment procedure marred by confusion and leaks despite its costly subcontracting to corporate headhunters Egon Zehnder. As a result the new CvB will be tainted by the procedure’s intransparency: without a prior interaction with the academic community support by students and staff will be thin at best. The RvT and the top managers hide behind the fig leaf of democratic accountability, but they are a self-referential and self-serving elite with no concern for the needs of academia. For instance,

For example, Atzo Nicolai is the chair at DSM and is also on the board of the corporate advocacy group VNO-NCW. In other words, his background is in business, he is a lobbyist for business and at the same time supervises policy that he helped create himself. And here is another example of the Supervisory Board’s revolving door politics. Louise Gunning was the chairwoman of the Board of Directors of Dutch multinational DSM. Surprisingly, the next director of DSM was Atzo Nicolai. Gunning became the chair of the Executive Board of the UvA and lo and behold the chair of the UvA’s Supervisory Board’s chair is Atzo Nicolai. What a coincidence!

The old boys network is willfully blind to the differences between private profiteering and democratically accountable public institutions: Nicolai was recruited through the exorbitantly pricy corporate headhunting firm Egon Zehnder, whom he promptly landed the lucrative contract for recruiting new members for the Executive Board which can’t seem to stop haemorrhaging members. Next up, Marleen Barth. Apart from her position on the Supervisory Board, she also chairs the Dutch Labour Party (PvdA) in the Dutch Senate (1e Kamer). She clearly has strong shared political interests with Minister of Education Jet Bussemaker and former UvA president Louise Gunning (both Labour Party notables).

And then there is Rinse de Jong who is an executive at the Royal Dutch BAM Group, a major European construction-services business. It just so happens BAM is also the contractor hired to build the new campuses for the University of Amsterdam. And there are many more examples like this one. Our final offering is Lidwin van Velden who is a member of the Supervisory Board but was also on a committee responsible for developing policy and supervising the annual accounts for the Ministry of Education.

The ancillary functions of the other Supervisory Board members barely operate within the letter of the law and most certainly not within the spirit of it: “The composition, tasks and prerogatives of the Supervisory Board are such that the board can exert influence independently and judiciously. The members of the Supervisory Board have no direct interests in the university. The members of the Board must not concurrently be employed by a Ministry nor be members of either House of Parliament.” (Law on Higher Education and Scientific Research article 9.7, paragraph 4)

 

The university community is tired of this–just like the millions of people currently marching and occupying public spaces in Paris, Brussels, and beyond. Last year the managers violently evicted us from the Maagdenhuis after we’d agreed to leave peacefully the next day. Still we placed our faith in the reform process we’d agreed with the managers. Now our patience is running out. The RvT’s handling of the CvB nomination is just a symptom of a status quo disease: these oligarchs abused our trust and are now trying to get back to business as usual. We cannot allow that. Still, we are not interested in just moralising about the Supervisory Board. This is politics. So here is one last peace offering: we have written to Supervisory Board chairman Atzo Nikolai to invite him and his fellow board members to introduce the new Executive Board members to the university community in a public meeting at 16.30 on Spui Square on April 11th. We await them eagerly.

 

Come join us this Monday. It is time to reclaim our victories.

Humanities Rally & De Nieuwe Universiteit

De Nieuwe Universiteit Newsletter #10

Evict the Managers on the 11th of April; debate about the Financialization of the UvA; joined statement DNU and HR

Demonstration: evict the managers

A year ago on the 11th of April the Maagdenhuis was violently evicted. Despite all the promises not much democratization has happened so far. The minister, the Executive Board and all the other professional managers want to retain their top-down decision-making power so they can continue to push through their unpopular and destructive reforms. That’s why now, one year later, it is time to evict the managers. Spread the call-out and be there on the 11th of April!

The professional managers in the Executive Board consequently showed they were not capable of managing this university in the right way. After the eviction president of the Executive Board Louise Gunning quit, but it immediately became clear the professional managers in the CvB weren’t the only problem: after Gunning’s resignation the Supervisory Board stepped in. Even more professional managers who – although their name is “supervisors” – are actively meddling in making policy and who have been working against the democratization of the university from the first moment. The resignation of Hans Amman (vice president of the Executive Board) seems to be a result of a conflict with the president of the Supervisory Board (Atzo Nicolaï) concerning the managerial merging of the UvA and HvA. The Supervisory Board has also nominated new members for the Executive Board in an intransparent procedure that we have opposed from the start. From the start we have tried to alter that procedure through the official ways, but were structurally opposed by the Supervisory Board (read more about that here).

This Supervisory Board is not suited for the University of Amsterdam, and the institution of a Supervisory Board isn’t suited for a university: we, academics, are very well capable of creating our university. Indeed, the professional managers are only working against us. Therefore, we call for the resignation of this Supervisory Board and the abolishment of the institution Supervisory Board and all professional managers. For more info, see Facebook. “Decisions at the UvA are taken behind closed doors”, wrote Marieke Kral and Rik van Eijk a year ago. That’s still the case.

Joint statement and demands De Nieuwe Universiteit and Humanities Rally:

Humanities Rally and de Nieuwe Universiteit sent a letter to the Supervisory Board (RvT) of the UvA. In this letter they analyze the situation concerning the conflict with Hans Amman, the nomination of new members of the Executive Board, and the whole institution that is the RvT. The old boys network is largely represented in this institution which is not at all something we want at our university. Therefore we demand:

1. Immediate clarification by the RvT concerning the conflict with Hans Amman and whether the nomination of new members of the CvB has something to do with this. This also entails an answer to the question if Atzo Nicolaï thinks to win over Jet Bussemaker (who has implemented the merging of UvA-HvA even further as rector of the HvA and is therefore a proponent for the merging).

2. That the RvT listens to reason and the voice of a large part of the academic community, and begins to undo the merging of the UvA and HvA immediately.

3. That the RvT will no longer silence the COR and CSR, no longer thwarts thework of the Committees, but instead make room for democratization and decentralization.

Op 18 maart heeft de ASVA studentenunie een brief gestuurd aan de Raad van Toezicht. Hierin roept zij de Raad van Toezicht op om een openbare bijeenkomst te organiseren waar de kandidaten voor de functie van rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur zich zouden kunnen presenteren. De brief is binnen één dag door 354 personen ondertekend, waaronder door jou, vandaar dat je deze mail ontvangt. Middels deze mail willen we je op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken.

Reactie van de Raad van Toezicht

In de bijlage vind je de reactie die ASVA op 29 maart heeft ontvangen van de Raad van Toezicht. Onderstaand citaat vat de brief goed samen: “de reden dat er geen openbare presentatie komt, is omdat de Raad van Toezicht het lekken van de namen op geen enkele manier wil ‘belonen’”.
ASVA vindt het zorgelijk dat de roep van zo’n grote groep studenten en medewerkers van de UvA en de HvA compleet genegeerd wordt. Het organiseren van een openbare presentatie van de kandidaten is geen ‘beloning’ voor het lekken, maar het minste wat de Raad van Toezicht had kunnen doen om de procedure enigszins te democratiseren. Een uitgebreidere reactie van ASVA zal in de loop van deze week te vinden zijn op onze website.

Kamervragen over de Raad van Toezicht

Op 21 maart heeft Kamerlid Jasper van Dijk (SP) Kamervragen gesteld aan minister Bussemaker, die hier te lezen zijn. Momenteel heeft de minister deze vragen nog niet beantwoord, de termijn hiervoor loopt tot 11 april.

Demonstratie ‘Ontruim de managers’

Er is een demonstratie aangekondigd door Humanities Rally en de Nieuwe Universiteit tegen de Raad van Toezicht. Deze demonstratie zal plaatsvinden op 11 april om 15:00 bij CREA op de Roeterseilandcampus. ‘De leden van de Raad van Toezicht zijn beroepsbestuurders die het proces van democratisering van de UvA vanaf minuut één hebben tegengewerkt’, aldus de actiegroepen. Daarnaast bemoeien ze zich te veel met het beleid van de UvA: ‘Zo lijkt het vertrek van Hans Amman voort te komen uit een conflict met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Atzo Nicolaï, over de samenwerking van de UvA en de HvA. Humanities Rally en de Nieuwe Universiteit hekelen de ontransparante benoemingsprocedure van de nieuwe bestuurders. Meer informatie over de demonstratie is te vinden in het Facebookevenement. ASVA roept iedereen op om deel te nemen aan deze demonstratie

.

 

Vervolgstappen ASVA

Ook ASVA zal de komende weken niet stil zitten. ASVA zal natuurlijk zelf ook deelnemen aan de demonstratie van volgende week. Daarnaast beraden wij ons momenteel op nieuwe acties. Houd Folia en de UvA- en HvA-locaties goed in de gaten de komende tijd!

Financialization of the UvA Debate
Upcoming Thursday there will be a debate in the Vondelbunker between Han van Dissel, Eric Fischer and Harriet Bergman about the financialization of the UvA. More information can be found here. Last year Han van Dissel was filified in a similar setting during Room for Discussion

.

United Struggles
‘Claims that universities outsource their low-paid personnel to save money are bogus — outsourcing is really about controlling labor, smashing unions and exerting power. Workers and students at SOAS in London, however, will have none of it: they are fighting back with direct action.’ See Roarmag for more info.

“Pretstudies”
The conservative-liberal party VVD wants an end to “recreational studies”, i.e. studies that are not immediately profitable in the labor market. God forbid students will be indoctrinated by nonsense studies that enable us to look critically at ourselves and the world we live in! Find more information here.

Sorbonne Occupied
We want to express our solidarity and direct your attention to the students currently occupying the Tolbiac Faculty of the Pantheon-Sorbonne University in Paris! These students are protesting against the labor reforms of president Hollande, and they are most certainly not alone in their struggle. Find more information here and here.

‘Miners Shot Down’ now finally in Amsterdam!

Join the University of Colour for this screening, followed by the very first recording of the ‘University of Colour Talk Show’, where the invited speakers will link the Marikana massacre to (neo)colonialism and the current student and workers protests in South Africa. Find more information on Facebook.

Jarmo Berkhout LSVB chair
Up until now the national student union (LSVb) has often not been able to stop the harmful policies of the government. On some points it has even contributed to them. We hope it is possible to stand up more strongly with Jarmo Berkhout, an active member in our movement right from the start, as the new chairperson. See Folia for more info.

Voel het CvB aan de tand: Academisch Uurtje

Aan de UvA worden we opgeleid om grenzeloos nieuwsgierige academici te worden, stelt men. Veertig uur per week worden we, als het goed is, geprikkeld om alles te bevragen en te onderzoeken. Maar hoe vaak bevragen en onderzoeken we onze eigen instelling? Heb jij wel eens vragen over de UvA? Hoeveel invloed heeft de politiek op de UvA? Waarom is er geen centraal beleid op duurzaamheid of diversiteit, en waarom is digitalisering en internationalisering wel zo belangrijk? Waarom stromen er meer HvA’ers door naar de VU dan naar de UvA? Welnu, aan wie kan je beter die vragen stellen dan aan de bestuurders aan de top? Niemand. Gelukkig staat het College van Bestuur dan ook te popelen om al jouw vragen te beantwoorden in het Maagdenhuis, elke donderdag om 13:30, tijdens het “Academisch Uurtje”.

Open brief aan de RvT

Geachte leden van de Raad van Toezicht, beste Atzo,

Nu de storm die opstak na het lekken van de namen van de kandidaten voor het College van Bestuur (CvB) van de UvA weer enigszins is gaan liggen, willen wij aandacht vragen voor het volgende. Wij hebben ernstige bedenkingen, niet alleen bij uw rol in de benoemingsprocedure, maar ook bij uw positie in het algemeen. Wat gebleken is uit het hele circus rondom het lekken en het aftreden van Hans Amman – iets waar u wat al te vroom mee bent omgegaan – is de volstrekt ongeoorloofde inmenging van uw raad in het bepalen van universitair beleid. Ten eerste is dit slecht voor de geloofwaardigheid van het nieuwe CvB (die gezien het door u geforceerde gebrek aan inspraak al niet groot was), ten tweede gaat u duidelijk uw boekje te buiten door de gangbare beleidsprocedures te omzeilen, en ten derde duidt het hele voorval op de onhoudbaarheid van de waanzinnige, uit het bedrijfsleven geleende constructie waarvan uw raad deel uitmaakt. Laat ons één en ander verhelderen.

Te beginnen met die constructie, en hoe die bol staat van schijnbaar nepotisme en belangenverstrengeling. Ten eerste bent u verwikkeld in een politiek machtsspel op zowel lokaal als landelijk niveau. Ten tweede zijn er duidelijke belangenverstrengelingen zichtbaar tussen verschillende leden van de Raad van Toezicht (RvT) en hun (voormalige) andere banen. Zo is Atzo Nicolaï zelf projectleider politieke uitgangspunten bij het ministerie van OCW geweest en heeft dus actief vormgegeven aan het Nederlandse onderwijsbeleid, waar hij dan nu op zou moeten toezien. Verder is hij directeur bij DSM en zit hij in het bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Met andere woorden: hij komt uit het bedrijfsleven, is lobbyist voor het bedrijfsleven, en moet toezicht houden op beleid dat hij zelf mede heeft bepaald. Daarnaast was Louise Gunning voorzitter van de Raad van Commissarissen bij DSM, vervolgens werd Nicolaï daar directeur, Gunning werd voorzitter van het CvB op de UvA, en Nicolaï op zijn beurt weer voorzitter van de RvT aldaar: wat een feest van herkenning! Net zoals Nicolaï aan zijn banen komt door headhunter Egon Zehnder, die hij dan weer inschakelt om het leeggelopen CvB op te vullen. Dan is er nog Marleen Barth. Zij is op dit moment naast haar lidmaatschap voor de RvT ook voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Ze heeft daarmee duidelijke banden met minister Bussemaker en oud-collegelid Louise Gunning (beide PvdA-ers), om maar te zwijgen van politieke belangen. Verder is er Rinse de Jong die bestuurder is van de Stichting Aandelenbeheer BAM Groep. Toevalligerwijs is BAM de uitvoerder van de bouw van de nieuwe campussen van de UvA. Ten slotte Lidwin van Velden: zij is op dit moment lid van het Audit Committee van het ministerie van OCW. Voor je denkt: ach, daar zijn vast meer mensen lid van: ja, maar slechts een handvol. Zij is één van ongeveer vijf mensen die advies geven aan de minister over de bedrijfsvoering en verantwoording. Dat wil zeggen, onder andere het controleren van de jaarrekening.

Kort samengevat: alle leden van de RvT komen uit het zogenoemde old boys network, niet toevallig kennen zij elkaar allemaal en zijn nauw verbonden aan het bedrijfsleven en de politiek. De andere functies die de leden van de Raad van Toezicht bekleden raken zeer nauw aan de letter van de wet: “De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de universiteit. De leden van de raad zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal.” Het moge duidelijk zijn dat uw gehele raad op gespannen voet verkeert met deze stipulatie. In het bedrijfsleven mag het misschien gewoon zijn dat toezichthouders en bestuurders van één organisatie ook nauw verbonden zijn met andere organisaties en beleidsmakers die baat hebben bij bepaalde contracten en beleidsmatige bepalingen, maar dat lijkt ons in het geheel niet wenselijk voor een semipublieke instelling als de universiteit.

Nou vonden we dit al langer, maar we zien ons gesterkt in onze overtuiging en genoodzaakt hierover de alarmbel te luiden door de onbeschaamdheid waarmee uw raad zich heeft opgesteld in de benoemingsprocedure van nieuwe CvB-leden, de manier waarop u steeds de invloed van de medezeggenschap heeft geneutraliseerd, en niet te vergeten het feit dat u er niet voor terugdeinst bestuurders weg te sturen die kritisch zijn over de UvA-HvA-samenwerking. Wij eisen daarom het volgende: (1) dat u onverwijld opheldering verschaft over uw conflict met Hans Amman, waarbij we specifiek van Atzo Nicolaï antwoord willen op de vraag of hij denkt hiermee Jet Bussemaker, die gedeeltelijk de fusie heeft verwezenlijkt als rector van de HvA en daarom voorstander is van de fusie, gepaaid te hebben en zodoende zijn herbenoeming heeft veiliggesteld. Daarmee samenhangend willen we weten of er gekozen is voor CvB-leden die er dezelfde opvatting over de fusie op na houden als uzelf; (2) dat u onmiddellijk luistert naar de stem van de rede en van het grootste deel van de academische gemeenschap en begint met de ontvlechting van UvA en HvA; (3) dat u niet langer de medezeggenschap muilkorft en de uitkomsten van de onderzoekscommissies tegenwerkt, maar ruim baan geeft aan het proces van democratisering en decentralisatie.

Wij verwachten op korte termijn de alhier verzochte opheldering. Ook willen wij erop wijzen dat de RvT naar ons inzicht al een groot legitimiteitsprobleem heeft als station in de banencarrousel van een old boys network dat evenzo makkelijk functies verdeelt in de politiek en het bedrijfsleven, en waar dus permanent een geur van belangenverstrengeling aan kleeft. De huidige toestand rond het CvB trekt de geloofwaardigheid van de RvT nog verder naar beneden. Een inadequate reactie op de hier gestelde eisen en verzoeken moet wat ons betreft daarom leiden tot het onmiddellijke aftreden van de RvT, alsmede een grondige herziening van de bestaande verantwoordingsstructuur, d.w.z. afschaffing van de RvT als bestuurlijk gremium. Tot slot: wij deinzen er niet voor terug actie te voeren ter versterking van onze punten, mocht dit nodig zijn.
In afwachting van een snel antwoord,
Humanities Rally en de Nieuwe Universiteit

Newsletter #8

Hans Amman gone, new CvB members, upcoming events, boobiegate, the Maagdenhuis in the media

De Nieuwe Universiteit – Newsletter #6

Bijna alle CvB leden van de “Corporate University”-poster uit beeld
DNU reageert met medeleven op het vertrek van Hans Amman. “Wij hopen natuurlijk dat de persoonlijke redenen die Amman aangeeft niet ernstiger zijn dan de buikpijn die hij heeft van zijn ondemocratisch besloten bouwprojecten,” stelt student Teun.DNU vindt de financiële chaos die Amman achterlaat erg. Honderden mensen dreigen hun banen te verliezen en opleidingen, vakken en onderwijs in het algemeen staan onder zware financiële druk. Hans Amman heeft ervoor gekozen dit mooi te praten en de rekening van vastgoedprojecten af te schuiven op studenten en medewerkers. Hans Amman heeft niets opgelost.

Student Djuna: “Het aftreden van Hans is op z’n minst een jaar te laat. Het is volkomen terecht. Wij hopen dat er nu een oplossing komt voor de financiële problemen”

De gespeelde verbazing over lekken binnen de UvA is huichelachtig. Het UvA-bestuur en Raad van Toezicht kiest telkens voor afgesloten porcedures. Uit een transparante procedures kan niet gelekt worden.

Lekken moet dus worden begrepen als burgerlijke ongehoorzaamheid. DNU vindt dat prima en hoognodig in de huidige bestuurscultuur van de UvA. Zolang de eis van democratische niet wordt ingewilligd blijft elk lek een overwinning.

DNU hoopt dat het lek van vandaag aanleiding zal zijn om te stoppen met de regenteske bestuursmentaliteit. Student Henk Jan: “Het is tijd dat er eindelijk wordt vertrouwd op de kennis en kunde van een academische gemeenschap om haar instelling fatsoenlijk te kunnen besturen. Als men in het verleden democratisch en transparant te werk was gegaan was dit allemaal niet gebeurd. Wij kunnen het wel.”

DNU wenst Hans Amman sterkte toe voor de komende tijd. DNU hoopt dat Hans Amman zijn resterende bestuurstijd nu eindelijk ‘bestuurlijk consequent en consistent’ (documentaire AT5) vervult en wenst hem vooral een “vredig verloop” van de tijd tot de ontruiming van zijn werkplek.

Zie Folia voor overige updates en reacties van andere partijen.

 

De Nieuwe Universiteit hasn’t formed an opinion yet about the proposed new CvB members – although we did want to share this poster with you. We are, however, very pleased that the procedure is no longer only a “achterkamertjesaangelegenheid”.
It’s very sad that the Raad van Toezicht doesn’t believe in transparancy. Untill that changes, DNU encourages leaks from all layers of the University as appropriate acts of academic disobedience. Read more information in this NRC article here

Upcoming Events
Thursday: Verkiezingsdag Nieuwe Rector
Friday: Anti Thesis launch & Vive La Commune
Monday: Action Meeting HR & DNU

Verkiezingsdag Nieuwe Rector
 Hans, Louise and Dymph looking for replacement
Na de Maagdenhuisprotesten heeft het bestuur van de UvA beloofd studenten en docenten echt te betrekken bij belangrijke besluiten aan de universiteit. Nu blijkt dat studenten en docenten nog steeds op geen enkele manier iets te zeggen hebben”, aldus Xandra Hoek van ASVA. Er wordt momenteel gezocht naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe rector magnificus van het College van Bestuur van de UvA. De voorzitter is vorig jaar opgestapt naar aanleiding van de Maagdenhuisprotesten en de zittingstermijn van de huidige rector is afgelopen. Het is ontzettend belangrijk dat de nieuwe rector voldoende draagvlak heeft binnen de academische gemeenschap. Daarom mag jij je mening laten horen! Wie wordt jouw nieuwe rector? Stem op 17 maart op het Roeterseiland tussen 9:00 en 13:00! Zie het persbericht van de ASVA hier, en zie het facebookevent hier.

Action Meeting
DNU & HR – Monday 21/ 03, 20:00

Last meeting was a productive one. We’ve come up with a lot of things we want to change and actions to make that happen. We will further discuss those plans and the timeline in this meeting. Please come if you also want to help! See facebook for more info.

Analysis of Problems
Humanities specific:

– the move to the new campus is possibly disastrous because the board is refusing to add extra study places.
– the budget cuts are still huge.
– the investments the Dean has applied for, will only come through if there’s a reorganisation plan.
– 8-8-4 is still a thing, even though no one is happy with this system.
– we still don’t know what is happening with the procedure for the new dean.
– again, a lot of teachers will probably don’t get a new contract because of the budget cuts, thereby leaving holes in the curricula.

Analysis of Problems that came out of last action meeting
Why is action needed? Is there really something wrong? Well here’s a list with things we came up with.
If anything is missing, please let us know by either posting in the Action meeting Facebook event or emailing us.– no transparency in the nomination of the new Rector and new Chair of the Executive Board.
– the UvA is implementing selective masters (meaning: you can’t automatically do the master which is linked to your bachelor).
– a lot of positions are professor-only, while other teachers might be equally suitable for the job.
– the workload for teachers has again increased with 5% this year.
– teachers are less autonomous in creating the curriculum.
– there’s a fear culture in which teachers are afraid they’ll face consequences if they speak out for change.
– the students- and workers council still don’t have a say in a lot of important issues.
– slowly blended learning is being implemented, while it is meant to be a supplement for regular teaching and learning, it is now implemented as a substitute. Besides that, it is a costly matter to implement, and this while the UvA is facing budget shortages almost on all fronts.

 

“I was one of the women arrested in Spijkenisse for opposing Wilders’ hijacking of feminist themes in order to sprout his racist propaganda. […] Our protest claimed that sexism, patriarchy and rape-culture are a structural problem within Dutch society and that Wilders and his followers were only denouncing it in order to reinforce their xenophobic, racist narrative […].”

Read the full text “Welcome to Spijkenisse, please leave your rights at the door” in the new Antithese!

 

AntiThese#5 Intersectionality

Friday, March the 18th, 20:00@ Spinhuis

The 5th issue of Antithese is still warm from the printers and ready to be spread out through the town.

In this issue, we gather texts written by different activists, from different places and involved in different struggles and look at what unites them. These texts are aimed to show the profundity the student movement has in society and how it prompts the development of diverse struggles that are essential in our time.

You can find the at the Spinhuis, on UvA campus and online atantithese.noblogs.org.

We will launch it at Het Spinhuis (under Multatuli’s bridge) Friday the 18th in the evening during Vive la Commune!

See facebook for more info about the event.

Boobiegate: Censorship or “just not getting the point” ?

It has been in the news a lot already: Jean Tillies decision to ban the Folia at the HvA “Open Dag”. However, we want to share the  message of the Feminist Commitee of AUC yet again, for we’ve mostly seen men discuss form and freedom of press, and no reactions on the content or idea behind the actions. Something we’re used to of Jean Tillie, of course, for he also wrote that radical left wing students are as dangerous as muslim radicals, without looking where the discontent from bot ‘radicalizing’ groups came from.

“We, the Feminist Committee of Amsterdam University College are appalled by the decision of HvA dean Jean Tillie to temporarily ban the Folia magazine because of the depiction of bare breasts on the front cover. The cover is a reference to a feature about our committee and our current project, “The Boobie Bible”, a little booklet with pictures of bare breasts of over 60 women of our university. This project is aimed at promoting body positivity among women, whose bodies and especially whose breasts are repeatedly shamed. At the same time we want to normalize the appearance of naked breasts in the public space in order to desexualize them in the spirit of the “Free the Nipple” movement.

By temporarily censoring the depiction of women’s breasts in a public institution, Tillie is part of the problem that we are trying to fight. Instead of promoting body positivity among female UvA-HvA students, he chooses to shame women’s bodies. Through his actions, the dean is further stigmatizing women’s breasts, thereby directly restricting the freedom not only of his female students, but also that of all women in public spaces, such as breastfeeding women, who are repeatedly harassed.

Contrary to what chief editor Altan Erdogan writes in the editorial of the current Folia magazine, the point of the Boobie Bible is not to showcase pictures of breasts that cannot be sexualized. It is okay to sexualize breasts, just as it is okay to sexualize other body parts such as feet or ears. But women’s breasts have been systematically banned from public space and it is very rare to find non-sexualized depictions of breasts. The point is that not every depiction of breasts should be sexualized. With our project, we aim to create art that shows women’s breasts without “the male gaze” that depicts them as sexual objects for men’s pleasure.

Erdogan has completely misunderstood the point of the project, and responded in a disgustingly sexist editorial. He explicitly compares women’s bodies to meat, which creates an image in which women’s bodies are nothing more than pleasure objects to be consumed by men. This followed shortly after a similarly problematic editorial proclaiming that sexism no longer existed in the Netherlands, because the folia has a lot of women in the management after all. It should go without saying that this is patently false. Maybe all these women in Folia can run the magazine themselves without chief editor Erdogan.

Tillie’s reaction shows that our actions as feminist students are more than necessary to fight sexism and patriarchy in an institution such as the UvA-HvA. The university as a semi-privatized institution systematically excludes women from the lower class and people of color, especially in light of the reforms in the past decades that make the university less accessible. And we are shocked that a dean of a faculty can take such a unilateral top-down decision. This only shows how necessary democratization and decolonization of the university are. Patriarchy is not only about the oppression of white, middle-class women, which most UvA-HvA students are, but also, if not more, concerns other marginalized groups. Tillie’s action also shows that an increasingly commercialized university, in which students are handled as customers to “invest” into a particular study, is bad for freedom of the press and freedom of marginalized groups. With our actions, we are at the same time part of the struggle of the New University Movement (DNU) and the University of Color (UoC), as support the occupations of the Bunge- and the Maagdenhuis and believe that further actions will be necessary in order to make the university more democratic and inclusive.

We hope that this debate about naked breasts will not take on islamophobic and racist tones. Feminism that is anti-racist is now more important than ever after the sexual assaults in Cologne on New Year’s Eve. Since then, right winged-nationalist parties such as the PVV and fascist groups such as PEGIDA have misused feminist rhetoric to spread hatred against refugees and immigrants. Wilders and co. are not feminist, because they are only interested in protecting Dutch, white women from refugees and immigrants. In fact most cases of sexual assault happen within the home and by people that the victims know. By portraying Muslims and refugees as rapists, they are not only co-responsible for the brutal and murderous conditions that refugees are exposed to at the borders of Europe, but they also divert attention away from the actual problems that women in Europe face nowadays. Three of the women who are on the board of FemCom have been arrested for protesting against Geert Wilder’s “Verzetspray” action in Spijkenisse. We believe that the demand for women’s liberation, in the form of “freeing the nipple” and exposing women’s breasts in desexualized contexts are not in conflict with open borders and acceptance for refugees from the Middle East.”

Further analysis: CSR member Lianne Hooijmans wonders why Jean Tillie is (yet again!) more concerned with form than content in the Parool.

 

Decolonial School program
Stilteruimtes op de UvA
Diversiteit of Dekolonisatie

University of Color

Follow the University of color via facebook.

 

Stilteruimtes op de UvA
Studenten wachten al maanden op de stilteruimtes, die eind vorig jaar door het CvB werden toegezegd. Aanvankelijk zouden ze er zijn rond 1 januari, dat werd 1 maart en nu dus 1 april. Zowel actiegroepen als CSR vechten al maanden voor een universiteit die wél inclusief is. Zie deze link voor het laatste artikel op Folia, en lees dit oudere artikel over een eerdere actie om stilteruimtes te krijgen.

Diversiteit of Dekolonisatie?

“Diversiteit is een hol en op zichzelf staand amoreel begrip dat van alles kan betekenen. Als we een rechtvaardigere wereld willen moeten we het over dekolonisatie hebben en onze koloniale geschiedenis onder ogen zien” schrijft Max de Ploeg op de Omslag. Lees het hele artikel hier.

 

Overige Groepen
De Omslag is de kaft van de revolutie. Schrijf mee aan de universiteit van de toekomst. / ReThink UvA is a forum of UvA employees who demand structural reforms in education and research. / Humanities Rally unites students and staff in their resistance to the cuts being made to the Faculty of the Humanities at the UvA. / De Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) is opgericht op 25 mei 1945 en komt voort uit het studentenverzet. / De Decentralen: Om het onderwijs en onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam op effectieve en democratische wijze vorm te kunnen geven, is er dringende behoefte aandecentralisatie. / Het Spinhuis is een gekraakt academisch café onder de Torensluisbrug. / De Verrekijker is an autonomous student space on the VU Campus.

Medialogica onderzoekt de mediaslag om het Maagdenhuis, vanavond om 22:50 op NPO 2.

Hij mocht er wezen: De Maagdenhuisbezetting van 2015

AT5 interviewed several students and teachers about the Maagdenhuis occupation. ‘Hij mocht er wezen: de Maagdenhuisbezetting van 2015‘ vertelt het verhaal van de bezetting.

 

Documentary Maagdenhuisbezetting by AT5

Hij mocht er wezen: de Maagdenhuisbezetting van 2015

vrijdag 26 februari 2016  |  12:16

 

Op 25 februari 2015 bezetten boze studenten en docenten het Maagdenhuis, het administratieve hoofdkwartier van de Universiteit van Amsterdam. Ze wilden de universiteit hervormen: meer inspraak en minder rendementsdenken. ‘Hij mocht er wezen: de Maagdenhuisbezetting van 2015’ vertelt het verhaal van de bezetting.

De euforie van de bezettingsavond, de beginperiode waarin er veel steun was voor de actievoerders, de verharding, de onderhandelingen met het college van bestuur van de UvA en de uiteindelijke ontruiming. AT5 sprak studenten Jaap Oosterwijk, Harriet Bergman en Leonie, docenten Rudolf Valkhoff en Dan Hassler-Forest, UvA-bestuurder Hans Amman en burgemeester Eberhard van der Laan.

Bekijk de documentaire hier:

http://www.at5.nl/artikelen/153219/hij-mocht-er-wezen-de-maagdenhuisbezetting-van-2015

Newsletter #7

Reflection on the Liberation, the University of Color, Election of the new Dean of the FGW, Budget cuts at FMG and more..

One year later

Morgen is het een jaar geleden dat het Maagdenhuis voor de 11e keer in de geschiedenis werd bezet. In tegenstelling tot de bezetting van 1969 duurde het dit keer geen 5, maar 46 dagen. Om de publieke rol van de universiteit weer centraal te stellen hielden de studenten de deuren van het gebouw overdag open voor iedereen die langs wilde komen. Ze gebruikten de ruimte niet alleen om de huidige probleem in het hoger onderwijs op de politieke agenda te zetten, maar organiseerden ook iedere dag een cultureel programma met lezingen, workshops, concerten, films en debatten. Zo waren er lezingen van internationaal bekende sprekers zoals politicoloog Wolfgang Streeck, filosoof Jaqcues Ranciere en anthropoloog David Graeber. Er was een filmscreening met kunstenaar Melanie Gilligan, een literatuurmiddag met Arnon Grunberg, optredens van zowel klassieke orkesten als Typhoon en De Kift en zelfs kunstexposities die bezocht werden door meer dan 500 mensen. Lees onze gehele reflectie op de website of in dit documnent.

Events: Maagdenhuisdebat; Univeristy of Colour Decolonial School, HvA Onderwijsconferentie; Spinhuis; Gent Boekenbeurs

Who should finance higher education, and how?

Join in the discussion tomorrow, on Thursday 25 February, from 18.00-19.30 (door opens at 17.30)
Guests: Karl Dittrich (VSNU); Bas Jacobs (EUR) en Reijer Hendrikse (UvA)
Moderator: Floor RusmanIn this debate, we will focus on three central questions:

– Is higher education a public good or a private service which should be financed by those who benefit from it – students and private parties?
– Should the ‘allocation model’ be made dependent on the societal demand for certain professions and to which extent should programs which do not directly and clearly contribute to ‘innovation’ be financed?
– And to which extent are overhead costs allowed to impinge on the funding of teaching and research?

See facebook for more information.

Ranking the Slogans: H.NU Domheidsranking 2016.
Op 1 februari sloot de wedstrijd van Platform H.NU Ranking the Slogans:H.NU Domheidsranking 2016. De stemmen zijn geteld en de winnaars zijn bekend! Hieronder vindt u de uitslag van onze H.NU Domheidsranking 2016.
De top drie van de Nederlandse Universiteiten die volgens u excelleren in domme slogans zijn:

  1. Rijksuniversiteit Groningen, met Born leaders reach for infinity (en de nieuwe:Think Bold)
  2. Universiteit van Amsterdam, met We are U
  3. Universiteit Leiden, met Excelleren in vrijheid

De Nieu
we Universiteit wil de reputatiemanagers van de UvA van harte feliciteren met het winnen van deze wedstrijd!

University of Colour 

During the Maagdenhuis liberation, after the amazing Gloria Wekker gave a lecture “Towards a Decolonizd University”, the University of Colour was formed.  Linda Duits writes “Open staan voor alle studenten ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging is niet hetzelfde als open zijn voor alle studenten. Een bezoekje aan InHolland of de Vrije Universiteit maakt pijnlijk duidelijk dat de UvA er niet in slaagt deze studenten binnen te halen”. The UoC is still very active. One of the events they are organizing is the UoC Decolonial School.

The University of Colour Decolonial School will take place once a week from the first week of March til the first week of June (see schedule below). The school is open for everyone to attend (students and non students). Make sure you do not forget to subscribe for the Waiting list if you aim to participate (we have reached our capacity at the moment, but some places are expected to become available).
The program aims to:
o Build a larger and more sustainable activist community
o Provide its members a basic understanding of intersectional decolonization
The program is meant for those who are interested in being part of social movements, activism and want to participate in the ongoing global struggle that aims to decolonize not just the University, but also the imperialist white-supremacist capitalist ableist hetero-patriarchy. We also aim to adapt the program in such a way that it suits people’s specific needs and abilities.
For more info click here, or visit the facebook event.

Almost every day there are great events at the Spinhuis, where everyone is welcome to drink a beer, discuss politics, eat at the VoKu or listen to amazing music or lectures that are organized there. Last Thursday there was an amazing benefit party for the Refugee camp in Duinkerken. Keep a close eye on the facebookpage for other upcoming events.

 

Hogeschool van Amsterdam

Donderdag 7 april 2016 is het weer zover: de jaarlijkse HvA Onderwijsconferentie. Deze keer staat de conferentie in het teken van ‘Studentbetrokkenheid’. Met inspirerende sprekers en boeiende best practices belichten we het thema vanuit verschillende perspectieven. HvA’ers: blijf op de hoogte via facebook!

Diversity Committee

At the presentation of the Diversity Committee; the core values of the UvA are among others: “questioning dogma’s”, “competent rebels” etc. But we all know this is not reality yet. Therefore, we need not only a financial committee and a committee for democratisation and decentralisation, but also a committee concerning issues of Diversity and Decolonization. This committee was presented this morning in the Crea Muziekzaal.

Nieuwe Decaan FGW: 7 maart inspraak

Er wordt een nieuwe decaan gezocht voor de Faculteit Geesteswetenschappen. Dit is de eerste kans voor het CvB en de medezeggenschapsdinosauriërs die niet gewend zijn aan een academische gemeenschap die gehoord wilworden te laten zien dat ze democratisring en transparantie serieus nemen. Daarom organiseert de benoemingsadviescommissie tevens een gesprek met geïnteresseerden op 7 maart (16.00 – 17.30 uur). Op die bijeenkomst zal om feedback op het conceptprofiel worden gevraagd en zal de procedure nader worden besproken. De locatie volgt nog.

Studenten en docenten verenigen tegen onnodige bezuinigingen op de FMG. Er komt een vervolg op de bijeenkomst in Crea van afgelopen week, om meer informatie naar boven te krijgen en er achter te komen hoe voorkomen kan worden dat ook bij de FMG onnodige ontslagen vallen.

In samenwerking met de onlangs ingestelde commissie ‘Democratisering en Decentralisatie UvA’ (D&D) organiseren de OR-FMG en de FSR-FMG een faculteitsbrede en open discussie. Wat doen bestuurders en wat doen OR en FSR? Wat wil die D&D commissie? Wat willen wij: Studenten en docenten, onderzoekers, flexwerkers, stafmedewerkers, ondersteuners en bestuurders. Zie facebook.

Reactie op lancering plan flexstuderen

Reactie op lancering plan “flexstuderen”

 

Met enige verbijstering hebben de actiegroepen vandaag kennis genomen van het “flexstudeer”-plan dat door het opmerkelijke gezelschap Stefan Wirken (voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond), Dymph van den Boom (interim-collegevoorzitter van UvA en HvA), Pieter Duisenberg (VVD-Kamerlid en fervent tegenstander van de Maagdenhuisbezetting) en Mohamed Mohandis (PvdA-Kamerlid) is aangedragen. Het voorstel zou tegemoetkomen aan de voortdurende onvrede over rendementsdenken op de universiteit die dit jaar tot uitbarsting is gekomen, maar doet juist het tegenovergestelde. Het idee is om studenten te laten betalen per gevolgd vak. Het plan is bedoeld voor studenten die naast hun studie werken, een gezin willen onderhouden, of een bestuursjaar willen doen. Kortom, studenten die hun studie over een langere periode willen spreiden. Deze studenten moeten op dit moment hetzelfde betalen als een voltijdstudent, terwijl zij geen tijd hebben om al die vakken in hetzelfde tempo te volgen. Hierdoor studeren zij meestal één of twee jaar langer en kost hun studie uiteindelijk meer geld. Tot zover dus een sympathiek plan. Als blueprint voor het “studeren van de toekomst”, zoals Duisenberg en Dymph het graag zien, is het “flexstuderen” echter faliekant een stap in de verkeerde richting: die van de universiteit als supermarkt.

 

Bij dit plan ligt vooral een grote nadruk op studenten die zich naast hun studie willen ontplooien en daar ruimte voor moeten krijgen. Het is echter een specifieke vorm van ontplooiing waar op wordt ingezet: een ontplooiing binnen een bestuursjaar bij je studentenvereniging of het lopen van een stage. Een ontplooiing waarbij het enkel gaat om de student als ondernemer, aangewezen op haar “eigen verantwoordelijkheid” als zij, bijvoorbeeld door ziekte, een vak een keer niet haalt: de student mag daar dan zelf voor betalen. Wat als er iets misgaat in de studieplanning, als door omstandigheden de student vakken niet haalt en over moet doen? Word je er dan extra voor gestraft? Het plan komt voort uit jaren van bezuinigingen onder het mom van ‘de langstudeerder kost ons klauwen met geld’ – een stelling die overigens nooit is bewezen.

 

Dit plan kan verregaande gevolgen hebben voor de manier waarop vakken worden aangeboden. Het is namelijk niet alleen zo dat de student per vak gaat betalen, faculteiten en opleidingen zullen ook meer gefinancierd gaan worden aan de hand van aantallen gevolgde vakken. Dit blijkt uit het volgende citaat van de bedenkers van dit plan uit de Volkskrant van 14 december jl: “Daarom willen wij dat het op studentenaantallen gebaseerde deel van de financiering niet langer wordt berekend op basis van een volledig studiejaar, maar per vak dat de student volgt.” En hoe duidelijker individuele vakken verantwoordelijk zijn voor bepaalde inkomsten, hoe sterker de prikkel om populaire vakken aan te bieden en hoe groter de druk op vakken die weinig studenten trekken. Daarnaast kan dit plan zorgen voor minder behaalde studiepunten per student: elke student die volgens dit plan studeert heeft direct de prikkel om alleen die vakken te volgen waarvan hij of zij zeker is dat het haalbaar is. Wat dat met “dromen” te maken heeft is ons onduidelijk. Inspirerend is het in ieder geval niet. Het valt te verwachten dat als gevolg hiervan juist de vakken die niet direct “rendabel” of “carrierebevorderend” zijn maar toch maatschappelijk cruciaal, niet genoeg studenten zullen trekken en daardoor makkelijker afgeschaft worden. Dit vermindert drastisch de specialisatie- en keuzemogelijkheden van studenten. De universiteit hoort geen bedrijf te zijn dat winst maakt, het is een onderwijsinstelling die mensen opleidt kritisch na te denken. Daar horen ook vakken bij over bijvoorbeeld dekolonisatie, gender, en zeer specifieke vakken over bijvoorbeeld Middeleeuwse geschiedenis of Philosophy of Mind.

 

Een andere consequentie is dat de administratieve last van de universiteit groter wordt. Als de student per vak betaalt, moet per vak beoordeeld worden of iemand toegang heeft gekregen tot dat vak, vóórdat er geld gevraagd kan worden. Hier gaat veel tijd in zitten en tijd kost nou eenmaal geld. Wij pleiten er juist voor dat er bezuinigd wordt op overheadkosten – kosten die worden betaald met geld dat bedoeld is voor onderwijs en onderzoek. Dit plan toont hoe slecht Den Haag heeft geluisterd naar de geluiden die afgelopen jaar door docenten en studenten naar voren zijn gebracht.

 

Wij zien bovendien een groot gevaar in dit plan op het moment dat het ingevoerd zou worden. Het nieuwe plan wordt namelijk niet alleen gepresenteerd als manier om studeren goedkoper te maken, maar wordt ook gebracht als toekomstvisie voor de financiering van het hoger onderwijs . Dit plan zou – als het over de hele universiteit werd ingevoerd – een manier zijn om onderwijs financierbaar te houden zonder dat de overheid de eerste geldstroom zou moeten verhogen. Het is niet de eerste keer dat een plan dat naar voren wordt gebracht als oplossing voor problemen bij studenten, eigenlijk een verkapte bezuinigingsmaatregel is. Dit zagen we al bij de prestatieafspraken: die werden gepresenteerd als maatregel om de onderwijskwaliteit te verhogen, maar pakten uit als maatregel om studenten sneller door hun studie te jagen en er zo voor te zorgen dat de overheid minder lang per student hoeft te financieren. Daarom moet er nu nagedacht worden over de consequenties van deze manier van financieren voor alle studenten. Deze manier van financieren claimt namelijk studenten meer ruimte te geven voor hun eigen keuzes, maar voor veel studenten zal zij juist ontplooiing en de eigen regie over de studie beperken: Gepassioneerde studenten die zo geïnteresseerd zijn in hun vakgebied dat zij meer vakken willen volgen dan het minimum nodig voor het behalen van een diploma, worden afgestraft bij in een systeem waar per punt wordt betaald en moeten meer gaan betalen. Studenten die twee studies willen doen omdat zij zich op meerdere gebieden willen ontplooien moeten dubbel betalen terwijl zij nu – als zij twee studies tegelijkertijd doen – slechts één keer collegegeld hoeven te betalen. Studenten die niet zeker weten of ze een extra vak willen volgen zullen eerder geneigd zijn deze verdieping of verbreding te laten schieten door deze nieuwe financiële prikkel; en als je een vak eenmaal hebt gekozen maar er achter komt dat je het toch liever wil laten vallen is dat een ook een keuze die financiële gevolgen draagt. Op deze manier wordt intellectuele nieuwsgierigheid ontmoedigd.

 

Van alle kanten wordt het studenten reeds moeilijk gemaakt de opleiding te doen die zij willen: het leenstelsel – een plan dat door de VVD en PvdA zelf is ingevoerd – maakt het voor veel (aankomend) studenten onbetaalbaar, het moeten betalen van institutiegeld na de afronding van de eerste studie zorgt voor een enorme druk om meerdere studies tegelijkertijd te doen, en het instellen van selectieve masters maakt dat je maar beter alleen het verplicht noodzakelijke kunt doen zodat je minder risico loopt minder goede cijfers te halen. Dit nieuwste plan is daar nog een schepje boven op, want waarom zouden studenten in dit geval méér willen doen dan strikt noodzakelijk is? Het plan is volgens Wirken een reactie op het leenstelsel dat de mogelijkheden van studenten beperkt. Inderdaad, het leenstelsel is een groot probleem. De oplossing is echter niet het opstellen van een plan dat de mogelijkheden van studenten nog verder inperkt. Hoewel de “gewone” optie nog steeds blijft bestaan, stelt de invoering van dit plan de studenten voor een moeilijke keuze: minder schulden of meer verdieping? Want als je jezelf binnen het onderwijs verder wil ontplooien door meer vakken te volgen of een extra studie te doen, zit je automatisch met een hogere studieschuld.

 

Daarnaast verdwijnt een belangrijk aspect van studeren: het sociale aspect. Als iedereen een eigen programma op eigen snelheid volgt verdwijnen de sociale aspecten van studeren, waarbij studenten samen studeren, elkaar helpen als de een het lastig heeft doordat bijvoorbeeld iets misgaat in de familie of door ziekte. Het samen leren, het elkaar bij de les houden, het met elkaar de stof eigen maken, dat wordt veel moeilijker als je per vak weer een eigen vertrouwd groepje moet vormen. Het zal daardoor minder opvallen op het moment dat er iemand uitvalt. Dit versterkt de afbraak van de academische gemeenschap die al jaren aan de gang is: docenten krijgen steeds minder tijd om studenten te begeleiden, gebouwen werken steeds meer met pasjes waardoor er fysieke barrières ontstaan tussen docenten en studenten, en met dit plan zullen ook studenten elkaar steeds minder makkelijk treffen.

 

Los van de inhoudelijke bezwaren tegen dit plan, gaat het direct in tegen de eisen die het afgelopen jaar door protesterende studenten zijn opgesteld. Dit is niet verrassend aangezien de PvdA en VVD tot op heden geen van de eisen hebben overgenomen of ondersteund. Sterker nog, de PvdA en VVD hebben voor het leenstelsel gestemd. Waarom de LSVb aan dit plan meewerkt is echter verbazingwekkend. Het is onduidelijk hoe de LSVB er precies toe besloten heeft dit plan te ondersteunen, want overleg met hun deelvereninging de ASVA lijkt achterwege zijn gebleven getuige de kritiek vanuit dat kamp.

 

Kortom: het experiment is nog een stap in de richting van, niet weg van, de commercialisering van het onderwijs. Na flexwerken en flexwonen dreigt dit de zoveelste maatregel te zijn om, onder het mom van “persoonlijke vrijheid” en “stimulering”, een prijskaartje te hangen aan elk onderdeel van het publieke goed, ten koste van hen die niet tot een ondernemende of bestuurlijke elite behoren. Wie studenten echt hun dromen wil laten volgen, moet kwetsbare vakken beschermen en onderwijs betaalbaar houden voor iedereen.

 

Humanities Rally

University of Colour

De Nieuwe Universiteit

ReThink UvA

http://www.volkskrant.nl/opinie/stel-dromen-centraal-niet-de-financiering~a4206073/